Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 27. septembra 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Zadeva C-718/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour constitutionnelle

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Tožena stranka: Conseil des ministres

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije, zlasti člena 20 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 „o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS1  “ razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki za državljane Unije in njihove družinske člane uporablja določbe, podobne določbam, ki v zvezi z državljani tretjih držav pomenijo prenos člena 7(3) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o „skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav“, in sicer določbe, ki omogočajo, da se državljanu Unije ali njegovemu družinskemu članu naloži upoštevanje preventivnih ukrepov za preprečitev nevarnosti pobega med rokom, ki mu je bil določen za zapustitev ozemlja, potem ko je bila sprejeta odločba o prenehanju dovoljenja za prebivanje iz razlogov javnega reda ali med podaljšanjem tega roka?

Ali je treba pravo Unije, zlasti člena 20 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS“, razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki za državljane Unije in njihove družinske člane, ki niso upoštevali odločbe o prenehanju dovoljenja za prebivanje iz razlogov javnega reda ali javne varnosti, uporablja določbo, ki je enaka tisti, ki se uporablja za državljane tretjih držav v enakem položaju, kar zadeva najdaljši, to je osemmesečni rok, pripora za namene odstranitve?

____________

1 UL 2004, L 158, str. 77.