Language of document :

23. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-787/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Jokubauskaitė ja M. Wasmeier, Bevollmächtigte)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub:

tuvastada, et Austria Vabariik on rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 artiklist 73 ja artiklitest 306–310 tulenevaid kohustusi, kuna ta jättis reisbüroode suhtes kehtivast ühisest käibemaksusüsteemist välja reisiteenused, mida osutatakse maksukohustuslastele, kes kasutavad teenuseid oma ettevõtte tarvis, ning kuna ta lubas selle erikorra kohaldamisalasse jäävatel reisibüroodel määrata maksustatav väärtus kindlaks teenuste rühmade ja kõigi maksustamisperioodil osutatud teenuste kohta;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et Austrias ette nähtud reisikorraldusteenuste käibemaksu arvutamise kord ei ole kooskõlas direktiiviga 2006/112. Direktiivi artiklites 306–310 on ette nähtud erikord, mille kohaselt kujutavad reisibüroode poolt klientidele osutatud reisikorraldusteenused endast ühte ainsat teenust.

Esiteks ei ole lubatud, et maksukohustuslased, kes kasutavad reisikorraldusteenuseid enda ettevõtte tarvis, on välistatud selle erikorra kohaldamisalast. Juba 26. septembri 2013. aasta otsuses kohtuasjas C-189/11, komisjon vs. Hispaania, tuvastas Euroopa Kohus, et erikorda tuleb kohaldada mitte üksnes eraisikutest lõpptarbijatele osutatud teenuste, vaid ka maksukohustuslastest ettevõtjatele osutatud teenuste suhtes. Liikmesriikidel ei ole vabadust piirata kohaldamist üksnes esimesena nimetatud grupiga. Seda kinnitas Euroopa Kohus veelkord oma 8. veebruari 2018. aasta otsuses komisjon vs. Saksamaa (C-380/16, EU:C:2018:76).

Teiseks ei ole Austria käibemaksuõiguses ette nähtud arvutusmeetod direktiiviga 2006/112 kooskõlas. Vastavalt direktiivi artiklitele 73 ja 306–310 tuleb maksustatav väärtus iga reisi suhtes eraldi kindlaks määrata. Austria õigus lubab aga teatud ajavahemikul osutatud „teenuste gruppide“ või toimunud reiside suhtes määrata kasumimarginaali kindlaks paušaalselt. Euroopa Kohus nentis eespool nimetatud kohtuotsuses ka seda, et selline üldine kindlaksmääramine ei ole kooskõlas ühise käibemaksusüsteemiga.

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.