Language of document :

Преюдициално запитване от Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Латвия), постъпило на 17 октомври 2019 г. — SIA „CV-Online Latvia“/SIA „Melons“

(Дело C-762/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Страни в главното производство

Ищец в първоинстанционното производство и ответник в производството по обжалване: SIA „CV-Online Latvia“

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател в производството по обжалване: SIA „Melons“

Преюдициални въпроси

Трябва ли дейността на ответника, състояща се в пренасочване на крайния потребител чрез хипервръзка към уебсайта на ищеца, където може да се направи справка с база данни за обявления за работа, да се тълкува в смисъл, че попада в обхвата на понятието за повторно използване по член 7, параграф 2, буква б) от Директивата от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни1 , и по-конкретно — в обхвата на понятието за повторно използване на базата данни чрез друга форма на предаване?

Трябва ли съдържащата се в метатаговете информация, която се показва в търсачката на ответника, да се тълкува в смисъл, че попада в обхвата на определението за извличане по член 7, параграф 2, буква а) от Директивата от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни и по-конкретно — в обхвата на понятието за постоянно или временно пренасяне на цялата или на съществена част от съдържанието на база данни върху друг носител по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма?

____________

1 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 1996 г., стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 102).