Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. oktobrī iesniedza Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Latvija) – SIA “CV-Online Latvia”/SIA “Melons”

(lieta C-762/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Pamatlietas puses

Prasītāja, otrā puse apelācijas instancē: SIA “CV-Online Latvia”

Atbildētāja, apelācijas sūdzības iesniedzēja: SIA “Melons”

Prejudiciālie jautājumi

Vai atbildētājas darbība, nodrošinot galalietotāja pāradresāciju ar hipersaites palīdzību uz prasītājas interneta vietni, kur var iepazīties ar darba sludinājumu datubāzi, ir interpretējama tādējādi, ka tā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvas par datubāzu tiesisko aizsardzību1 7. panta otrās daļas b) apakšpunkta “atkārtota izmantošana” definīcijai, bet tieši datubāzes atkārtotai izmantošanai izmantojot citas pārraides formas?

Vai meta tagu saturošā informācija, kas tiek atainota atbildētājas meklētājā, ir interpretējama tādējādi, ka tā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvas par datubāzu tiesisko aizsardzību 7. panta otrās daļas a) apakšpunkta “iegūšana” definīcijai, bet tieši datubāzes satura vai būtiskas tā daļas īslaicīgai vai pastāvīgai pārvietošanai uz citu nesēju jebkādiem paņēmieniem un jebkurā formā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu tiesisko aizsardzību (OV 1996, L 77, 20. lpp. ; Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nod., 15. sēj., 459. lpp.)