Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Letland) op 17 oktober 2019 – SIA „CV-Online Latvia” / SIA „Melons”

(Zaak C-762/19)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster in eerste aanleg en geappelleerde: SIA „CV-Online Latvia”

Verweerster in eerste aanleg en appellante: SIA „Melons”

Prejudiciële vragen

Dient de activiteit van de verwerende partij, die erin bestaat de eindgebruiker middels een hyperlink door te geleiden naar de internetpagina van de verzoekende partij, waarop een databank met vacatures kan worden bevraagd, aldus te worden uitgelegd dat die valt onder de definitie van „hergebruik” van artikel 7, lid 2, onder b), van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken1 , meer in het bijzonder onder het hergebruik van de databank middels een andere vorm van transmissie?

Dient de in de metatags opgenomen informatie die in de zoekmachine van de verwerende partij wordt getoond aldus te worden uitgelegd dat die valt onder de definitie van „opvraging” van artikel 7, lid 2, onder a), van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, meer in het bijzonder onder het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm?

____________

1 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 1996, L 77, blz. 20).