Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Łotwa) w dniu 17 października 2019 r. – SIA „CV-Online Latvia” / SIA „Melons”

(Sprawa C-762/19)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa w pierwszej instancji i druga strona postępowania apelacyjnego: SIA „CV-Online Latvia”

Strona pozwana w pierwszej instancji i strona wnosząca apelację: SIA „Melons”

Pytania prejudycjalne

Czy działanie strony pozwanej polegające na przekierowaniu użytkownika końcowego za pomocą hiperłącza do witryny internetowej strony powodowej, w której to witrynie możliwe jest przeglądanie bazy danych z ogłoszeniami o pracę, należy interpretować w ten sposób, że jest ono objęte definicją „wtórnego wykorzystania” zawartą w art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych1 , a konkretnie stanowi wtórne wykorzystanie bazy danych poprzez transmisję w innej formie?

Czy informacje zawierające metaznaczniki wyświetlane w wyszukiwarce strony pozwanej należy interpretować w ten sposób, że są one objęte definicją „pobierania danych” zawartą w art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, a konkretnie stanowią one stałe lub czasowe przeniesienie całej lub istotnej części zawartości bazy danych na inny nośnik danych, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie?

____________

1     Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. 1996, L 77., s. 20).