Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Lotyšsko) 17. októbra 2019 – SIA „CV-Online Latvia“/SIA „Melons“

(vec C-762/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odporkyňa v odvolacom konaní: SIA „CV-Online Latvia“

Žalovaná a odvolateľka: SIA „Melons“

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa činnosť žalovanej, ktorá spočíva v presmerovaní koncového užívateľa prostredníctvom hypertextového prepojenia na internetovú stránku žalobkyne, kde možno nahliadnuť do databázy pracovných inzerátov, vykladať v tom zmysle, že spadá pod definíciu „reutilizácie“ podľa článku 7 ods. 2 písm. b) smernice z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz1 , konkrétne pod reutilizáciu databázy inou formou prenosu?

2.    Majú sa informácie, ktoré obsahujú metatagy, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávači žalovanej, vykladať v tom zmysle, že spadajú pod definíciu „extrakcie“ podľa článku 7 ods. 2 písm. a) smernice z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz, konkrétne pod trvalý alebo dočasný transfer celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalší nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akoukoľvek formou?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 1996, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459).