Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Lettland) den 17 oktober 2019 – SIA ”CV-Online Latvia” mot SIA ”Melons”

(Mål C-762/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Parter i det nationella målet

Kärande i första instans och motpart i andra instans: SIA ”CV-Online Latvia”

Svarande i första instans och klagande i andra instans: SIA ”Melons”

Tolkningsfrågor

Ska svarandens verksamhet, som består i att genom en hyperlänk omdirigera slutanvändare till kärandens webbplats, där de kan konsultera en databas med platsannonser, anses utgöra en verksamhet som omfattas av begreppet återanvändning i artikel 7.2 b i direktivet av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser(1 ), närmare bestämt återanvändning av databaser genom överföring i någon annan form?

Ska den information som finns i metataggar som visas i svarandens sökmotor anses omfattas av begreppet utdrag i artikel 7.2 a i direktivet av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, närmare bestämt att det rör sig om en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 1996, s. 20).