Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Ilfov (Румъния), постъпило на 12 септември 2019 г. — NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Дело C-679/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Ilfov

Страни в главното производство

Въззивник: NL

Въззиваем: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността1 , да се тълкува в смисъл, че не допуска санкция като предвидената в член 653, буква i) от Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (Постановление на правителството № 707/2006), съгласно който парите в брой, които не са декларирани писмено пред митническите органи и чиято стойност надхвърля прага от 10 000 EUR, се отнемат изцяло и окончателно?

Трябва ли член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да налагат санкция отнемане на цялата недекларирана сума, без никаква предварителна или последваща проверка на произхода или предназначението на сумите и независимо от техния произход или предназначение?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 2005 г., стр. 9, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 238).