Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Ilfov (Rumunsko) dne 12. září 2019 – NL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Věc C-679/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Ilfov

Účastníci původního řízení

Odvolatel: NL

Odpůrce: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Předběžné otázky

Musí být čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/20051 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící vykládán v tom smyslu, že brání takové sankci, jakou je sankce stanovená v čl. 653 písm. i) nařízení vlády č. 707/2006, který stanoví, že peněžní hotovost, která nebyla celním orgánům písemně ohlášena a překračuje limit 10 000 eur, je s konečnou platností zabavena v plné výši?

Musí být čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členské státy uplatňovaly sankci ve formě úplného zabavení neohlášené částky v případě neexistence předchozího nebo následného ověření původu nebo určení částek a bez ohledu na jejich původ nebo místo určení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9).