Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Ilfov (Rumænien) den 12. september 2019 – NL mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Sag C-679/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Ilfov

Parter i hovedsagen

Sagsøger: NL

Sagsøgt: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 1 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet, fortolkes således, at den er til hinder for en sanktion såsom den i artikel 653, litra i), i Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (regeringsdekret nr. 707/2006) fastsatte, hvorefter likvide midler af en værdi over 10 000 EUR, som ikke angives skriftligt til toldmyndighederne, konfiskeres i deres helhed og endeligt?

Skal artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet, fortolkes således, at den er til hinder for, at medlemsstaterne pålægger en sanktion i form af konfiskation af hele det ikke-angivne beløb, uden forudgående eller efterfølgende undersøgelse af oprindelsen af de likvide midler eller deres anvendelsesformål, og uanset deres oprindelse eller anvendelsesformål?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26.10.2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (EUT 2005, L 309, s. 9).