Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Ilfov (Romania) on esittänyt 12.9.2019 – NL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(asia C-679/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Ilfov

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NL

Vastapuoli: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/20051 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä asetuksen (hotărârea Guvernului) nro 707/2006 653 §:n [1 momentin] i kohdassa säädetyn kaltaiselle seuraamukselle, jossa käteisraha, josta ei ole annettu kirjallista ilmoitusta tulliviranomaisille ja joka ylittää 10 000 euron rajan, takavarikoidaan kokonaisuudessaan ja lopullisesti?

Onko yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/2005 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltiot soveltavat ilmoittamatta jätettyyn määrään täysimääräistä takavarikkoseuraamusta selvittämättä etukäteen tai jälkikäteen kyseisen rahamäärän alkuperää tai määränpäätä ja riippumatta sen alkuperästä tai määränpäästä?

____________

1 Yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta 26.10.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005 (EUVL 2005, L 309, s. 9).