Language of document :

2019 m. rugsėjo 12 d. Tribunalul Ilfov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşt

(Byla C-679/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Ilfov

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: NL

Kita apeliacinio proceso šalis: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/20051 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 9 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama taikyti tokią sankciją, kokia yra nustatyta Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (Vyriausybės nutarimas Nr. 707/2006) 653 straipsnio i punkte, kuriame nurodyta, kad muitinei raštu nedeklaruota grynųjų pinigų suma, viršijanti 10 000 eurų, yra visiškai ir galutinai konfiskuojama?

2.    Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybėms narėms draudžiama taikyti tokią sankciją už teisės pažeidimą, kai konfiskuojama visa nedeklaruota suma neatlikus išankstinio arba paskesnio pinigų kilmės ar paskirties patikrinimo ir neatsižvelgiant į jų kilmę ar paskirtį?

____________

1 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005, p. 9).