Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. septembrī iesniedza Tribunalul Ilfov (Rumānija) – NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Lieta C-679/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Ilfov

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: NL

Atbildētāja apelācijas instancē: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās 1 , 9. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj sankciju, kāda paredzēta Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (Valdības dekrēts Nr. 707/2006) 653. panta [1. punkta] i) apakšpunktā, kurā ir noteikts, ka muitas iestādēm rakstiski nedeklarēta skaidra nauda, kas pārsniedz 10 000 EUR robežlielumu, tiek pilnīgi un galīgi konfiscēta?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, 9. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz dalībvalstīm piemērot administratīvu sankciju – pilnīgu nedeklarētās naudas summas konfiskāciju –, tām neveicot preventīvu vai vēlāku naudas summu izcelsmes vai galamērķa pārbaudi, un neatkarīgi no šo summu izcelsmes vai galamērķa?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (OV 2005, L 309, 9. lpp.).