Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Ilfov (Roemenië) op 12 september 2019 – NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Zaak C-679/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunal Ilfov

Partijen in het hoofdgeding

Appellant: NL

Geïntimeerde: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Prejudiciële vragen

Dient artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten1 , aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een sanctie zoals bepaald in artikel 653, onder i), van Hotărâre de Guvern nr. 707/2006 (regeringsbesluit nr. 707/2006), volgens welke bepaling liquide middelen die niet schriftelijk bij de douaneautoriteiten worden aangegeven en het vastgestelde maximum van 10 000 EUR overschrijden, in hun geheel en definitief verbeurd worden verklaard?

Dient artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 1889/2005 aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de lidstaten bij wijze van boete het niet-aangegeven bedrag in zijn geheel verbeurd verklaren, zonder controle, voor- of achteraf, van de herkomst of de bestemming van de bedragen en ongeacht die herkomst of bestemming?

____________

1 Verordening van 26 oktober 2005 (PB 2005, L 309, blz. 9).