Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Ilfov (Rumunsko) 12. septembra 2019 – NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(vec C-679/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Ilfov

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: NL

Odporca: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva1 vykladať v tom zmysle, že bráni sankcii, akou je sankcia stanovená v článku 653 písm. i) Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (nariadenie vlády č. 707/2006), podľa ktorého sa peňažné prostriedky v hotovosti prekračujúce hodnotu 10 000 eur, ktoré sa písomne neohlásia colným orgánom, v plnom rozsahu a s konečnou platnosťou zabavujú?

2.    Má sa článok 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členské štáty ukladali sankciu vo forme úplného zabavenia neohlásenej sumy, a to bez predchádzajúceho alebo následného overenia pôvodu alebo miesta určenia súm a bez ohľadu na ich pôvod alebo miesto určenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 2005, s. 9).