Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Ilfov (Rumänien) den 12 september 2019 – NL mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Mål C-679/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Ilfov

Parter i det nationella målet

Klagande: NL

Motpart: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Tolkningsfrågor

Ska artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen(1 ) tolkas så, att den utgör hinder för en sådan påföljd som föreskrivs i artikel 653 i i Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (regeringsdekret nr 707/2006), där det anges att kontanta medel som inte anmälts skriftligen till tullmyndigheterna och som överstiger gränsen på 10 000 euro ska förverkas i sin helhet och slutgiltigt?

Ska artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen tolkas så, att den utgör hinder för att medlemsstaterna tillämpar en påföljd som innebär att oanmälda belopp förverkas i sin helhet, utan föregående eller efterföljande kontroll av beloppens ursprung eller avsedda användning och oavsett deras ursprung eller avsedda användning?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen (EUT L 309, 2005, s. 9)