Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 24 септември 2019 г. — Novo Banco S.A./Junta de Andalucía

(Дело C-712/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Novo Banco S.A.

Ответник: Junta de Andalucía

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 49, 56 и 63 ДФЕС, които гарантират съответно свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали, да се тълкуват в смисъл, че не допускат по-специално система на приспадания като предвидената за ДДКИА в член 6, параграф 7, точки 2 и 3 от Закон 11/2010 от 3 декември 2010 г. на Автономна област Андалусия за данъчни мерки за намаляване на публичния дефицит и за устойчивост?

Трябва ли, с оглед на предвиденото в член 401 и член 135, параграф 1, буква г) от Директивата за ДДС1 , данъкът върху депозитите на клиенти на кредитните институции в Андалусия (ДДКИА) да се окачестви като непряк данък, въпреки че посоченият член 6, параграф 2 от Закон 11/2010 на Автономна област Андалусия го приема за пряк?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).