Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 24. září 2019 – Novo Banco S.A. v. Junta de Andalucía

(Věc C-712/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Novo Banco S.A.

Odpůrkyně: Junta de Andalucía

Předběžné otázky

Mají být články 49, 56 a 63 SFEU, které zaručují svobodu usazování, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu, vykládány v tom smyslu, že brání zejména takovému systému odpočtů, jaký je stanoven v čl. 6 odst. 7 bodech 2 a 3 andaluského zákona 11/2010 ze dne 3. prosince 1992 o daňových opatřeních ke snížení veřejného deficitu a k zajištění udržitelnosti?

Musí být daň z vkladů klientů u úvěrových institucí v Andalusii (IDECA) kvalifikována jako nepřímá daň, navzdory tomu, že ji čl. 6 odst. 2 andaluského zákona 11/2010 označuje za přímou daň, a pokud ano, jsou její existence a vybírání slučitelné s DPH, s ohledem na ustanovení článku 401 a čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice o DPH1 ?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).