Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 24.9.2019 – Novo Banco SA v. Junta de Andalucía

(asia C-712/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Novo Banco SA

Vastapuoli: Junta de Andalucía

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 49, SEUT 56 ja SEUT 63 artiklaa, joissa taataan sijoittautumisvapaus, palvelujen tarjoamisen vapaus ja pääomien vapaa liikkuvuus, tulkittava siten, että ne ovat esteenä erityisesti sen kaltaiselle vähennysjärjestelmälle, josta on säädetty IDECAa varten verotustoimenpiteistä julkisen talouden alijäämän pienentämiseksi ja kestävyyden edistämiseksi 3.12.2010 annetun Andalusian lain 11/2010 6 §:n 7 momentin 2 ja 3 kohdassa?

Onko Andalusiassa sijaitsevien luottolaitosten asiakkaiden talletuksista kannettavaa veroa (IDECA) pidettävä välillisenä verona huolimatta sille Andalusian lain 11/2010 mainitun 6 §:n 2 momentissa annetusta välittömän veron ominaisuudesta, ja jos näin on, onko sen olemassaolo ja vaatiminen yhteensopivaa arvonlisäveron kanssa, kun otetaan huomioon arvonlisäverodirektiivin1 401 artikla ja 135 artiklan 1 kohdan d alakohta?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).