Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Novo Banco S. A. kontra Junta de Andalucía

(C-712/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Novo Banco S. A.

Alperes: Junta de Andalucía

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Annak meghatározása, hogy úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságát, a szolgáltatásnyújtás szabadságát, illetve a tőke szabad mozgását biztosító EUMSZ 49., 56. és 63. cikket, hogy azokkal ellentétes az IDECA tekintetében a Ley andaluza 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (a költségvetési hiány csökkentése és a fenntarthatóság érdekében hozott adóügyi intézkedésekről szóló, 2010. december 3-i 11/2010. sz. andalúziai törvény) 6. cikke (7) bekezdésének 2. és 3. pontjában előírthoz hasonló levonási rendszer?

Annak meghatározása, hogy az ügyfelek andalúziai hitelintézeteknél elhelyezett betétei után fizetendő adó (IDECA) a 11/2010. andalúziai törvény idézett 6. cikkének (2) bekezdése által neki tulajdonított közvetlen jelleg ellenére közvetett adónak minősül-e, és ha igen, annak létezése és megkövetelése összeegyeztethető-e a héával, a héairányelv1 401. cikkében és 135. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglaltakra figyelemmel?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)