Language of document :

2019 m. rugsėjo 24 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novo Banco S.A. / Junta de Andalucía

(Byla C-712/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Novo Banco S.A.

Kita kasacinio proceso šalis: Junta de Andalucía

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 49, 56 ir 63 straipsniai, kuriais atitinkamai užtikrinama įsisteigimo laisvė, laisvė teikti paslaugas ir laisvas kapitalo judėjimas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama atskaitymų sistema, kaip antai 1992 m. gruodžio 3 d. Andalūzijos įstatymo Nr. 11/2010 dėl fiskalinių priemonių, skirtų valstybės biudžeto deficitui mažinti ir tvarumui užtikrinti, 6 straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktuose numatytoji mokesčiui už klientų indėlius Andalūzijos kredito įstaigose (IDECA)?

2.    Ar mokestis už klientų indėlius Andalūzijos kredito įstaigose (IDECA) turi būti laikomas netiesioginiu mokesčiu, nepaisant to, kad pagal nurodyto Andalūzijos įstatymo Nr. 11/2010 6 straipsnio 2 dalį jis yra tiesioginis mokestis, ir, jei taip, ar jo buvimas ir reikalavimas jį taikyti suderinamas su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), atsižvelgiant į PVM direktyvos1 401 straipsnio ir 135 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).