Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Novo Banco S.A./Junta de Andalucía

(Lieta C-712/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Novo Banco S.A.

Atbildētāja: Junta de Andalucía

Prejudiciālie jautājumi

Noteikt, vai LESD 49., 56. un 63. pants, kas attiecīgi garantē brīvību veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvību un kapitāla brīvu apriti, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem it īpaši pretrunā ir tāda atskaitījumu sistēma, kas ir paredzēta IDECA 2010. gada 3. decembra Likuma Nr. 11/2010 par nodokļu pasākumiem, ar ko samazina valsts budžeta deficītu un veicina ilgtspējību, 6. panta 7. punkta 2. un 3. apakšpunktā.

Noteikt, vai IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS DE CLIENTES EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN ANDALUCÍA [NODOKLIS KREDĪTIESTĀŽU KLIENTU NOGULDĪJUMIEM ANDALŪZIJĀ] (IDECA) ir jākvalificē kā netiešais nodoklis, lai arī saskaņā ar minētā Andalūzijas Likuma Nr. 11/2010 6. panta 2. punktu tas ir tiešais nodoklis, un vai tādā gadījumā tā pastāvēšana un iekasēšana ir saderīga ar PVN, ņemot vērā PVN direktīvas 1 401. pantā un 135. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteikto.

____________

1     Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).