Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 24. septembra 2019 – Novo Banco S.A./Junta de Andalucía

(vec C-712/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Novo Banco S.A.

Odporkyňa v odvolacom konaní: Junta de Andalucía

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 49, 56 a 63 ZFEÚ, ktoré zaručujú slobodu usadiť sa, slobodné poskytovanie služieb a voľný pohyb kapitálu, vykladať v tom zmysle, že bránia najmä systému odpočtov, akým je systém stanovený pre IDECA v článku 6 ods. 7 bodoch 2 a 3 andalúzskeho zákona č. 11/2010 z 3. decembra 2010 o daňových opatreniach na zníženie deficitu verejných financií a na zabezpečenie udržateľnosti.

Má sa daň z vkladov klientov v úverových inštitúciách v Andalúzii (IDECA) považovať za nepriamu daň, a to napriek povahe priamej dane, ktorú jej priznáva článok 6 ods. 2 uvedeného andalúzskeho zákona č. 11/2010, a v prípade kladnej odpovede, je táto daň zlučiteľná s DPH s ohľadom na ustanovenia článku 401 a článku 135 ods. 1 písm. d) smernice o DPH1 .

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).