Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 24. septembra 2019 – Novo Banco S.A./Junta de Andalucía

(Zadeva C-712/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Novo Banco S.A.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Junta de Andalucía

Vprašanji za predhodno odločanje

Ugotovi naj se, ali je treba člene 49, 56 in 63 PDEU, ki zagotavljajo svobodo ustanavljanja, svobodo opravljanja storitev oziroma prosti pretok kapitala, razlagati tako, da nasprotujejo, natančneje, sistemu odbitkov, kot je določen za IDECA v točkah 2 in 3 člena 6(7) Ley andaluza 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (andaluzijski zakon št. 11/2010 z dne 3. decembra 2010 o davčnih ukrepih za zmanjšanje javnofinančnega dolga in za finančno vzdržnost).

Ugotovi naj se, ali je treba DAVEK NA DEPOZITE KOMITENTOV V KREDITNIH USTANOVAH V ANDALUZIJI (IDECA) opredeliti kot posreden davek – čeprav je v skladu z odstavkom 2 navedenega člena 6 andaluzijskega zakona št. 11/2010 opredeljen kot neposreden – in ali sta v tem primeru njegov obstoj in obveznost združljiva z DDV glede na to, kar določata člena 401 in 135(1)(d) Direktive o DDV1 .

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1)