Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 24 september 2019 – Novo Banco S.A. mot Junta de Andalucía

(Mål C-712/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Novo Banco S.A.

Motpart: Junta de Andalucía

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 49, 56 och 63 FEUF, vilka garanterar etableringsfriheten, friheten att tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för kapital, tolkas på så sätt att de utgör hinder för – i synnerhet – ett avdragssystem som det som gäller för skatten på kunders insättningar i kreditinstitut i Andalusien (IDECA) enligt artikel 6.7 leden 2 och 3 i Ley andaluza 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (den autonoma regionen Andalusiens lag 11/2010 av den 3 december 2010 om skatterättsliga åtgärder för att minska underskottet i den offentliga sektorn och för hållbarhet)?

Ska skatten på kunders insättningar i kreditinstitut i Andalusien (IDECA) anses utgöra en indirekt skatt, trots att den anges vara en direkt skatt i artikel 6.2 i nämnda lag 11/2010, och, i sådant fall, är det då förenligt med mervärdesskatten att införa och ta en sådan skatt, mot bakgrund av bestämmelserna i artiklarna 401 och 135.1 d i mervärdesskattedirektivet.1

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).