Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Белгия), постъпило на 15 октомври 2019 г. — T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Дело C-755/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: T.H.C.

Ответник: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 46 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила1 (преработен текст), съгласно който кандидатите трябва да разполагат с право на ефективна защита пред съд срещу решенията „относно тяхната молба за международна закрила“, и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално процесуално правило като член 39/57, § 1, втора алинея, точка 3, второ изречение от Закона от 15 декември 1980 г. за влизането, пребиваването и установяването на чужденци на територията на страната и извеждането им от нея, разглеждан във връзка с член 57/6, § 3, първа алинея, точка 5 и член 57/6/2, § 1 от същия закон, който определя срок от 5 „календарни“ дни от връчването на административния акт като срок за обжалване на решение за обявяване на недопустимост на последваща молба за международна закрила, подадена от гражданин на трета страна, когато „към момента на подаване на молбата чужденецът се намира в определено място съгласно членове 74/8 и 74/9 [от същия закон] или е на разположение на властите?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 60.