Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie) dne 15. října 2019 – T.H.C. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Věc C-755/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: T.H.C.

Odpůrce: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Předběžná otázka

Mají být článek 46 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU1 ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění), který stanoví právo žadatele na účinný opravný prostředek proti rozhodnutí o ,jeho žádosti o mezinárodní ochranu‘, a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní procesní právní normě, jako je článek 39/57 odst. 1 druhý pododstavec bod 3) druhá věta zákona ze dne 15. prosince 1980 o vstupu cizinců na státní území, o jejich pobytu a usazování a o jejich vyhošťování, ve spojení s čl. 57/6 odst. 3 prvním pododstavcem bodem 5) a čl. 57/6/2 odst. 1 téhož zákona, která stanoví lhůtu pěti ,kalendářních‘ dnů od doručení správního rozhodnutí pro podání žaloby proti rozhodnutí o nepřípustnosti následné žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země, pokud se ,cizinec v době řízení o žádosti nachází na určeném místě uvedeném v článcích 74/8 a 74/9 [téhož zákona] nebo pokud je k dispozici vládě?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 60.