Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 15. oktober 2019 – T.H.C. mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Sag C-755/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: T.H.C.

Sagsøgt: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse 1 (omarbejdning), hvorefter ansøgere skal have adgang til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelser »om deres ansøgning om international beskyttelse«, og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at de er til hinder for en national procedureregel, såsom artikel 39/57, § 1, andet afsnit, 3°, andet punktum, i lov af 15. december 1980 om udlændinges indrejse, ophold, etablering og udsendelse, sammenholdt med samme lovs artikel 57/6, § 3, afsnit 1, 5°, og artikel 57/6/2, § 1, hvori fristen for anlæggelse af et søgsmål til prøvelse af en afvisningsafgørelse vedrørende en efterfølgende ansøgning om international beskyttelse indgivet af en tredjelandsstatsborger fastsættes til fem »kalenderdage« fra forkyndelsen af forvaltningsafgørelsen, når »udlændingen på tidspunktet for indgivelsen af sin ansøgning befinder sig på et bestemt sted, jf. [samme lovs] artikel 74/8 og 74/9, eller er i myndighedernes varetægt«?

____________

1     EUT 2013, L 180, s. 60.