Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 15. oktoobril 2019 – T.H.C. versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(kohtuasi C-755/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: T.H.C.

Vastustaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (uuesti sõnastatud)1 artiklit 46, mille kohaselt peab taotlejal olema õigus tõhusale õiguskaitsevahendile seoses „tema rahvusvahelise kaitse taotluse kohta“ tehtud otsusega, ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et niisugune riigisisene menetlusnorm – nagu 15. detsembri 1980. aasta seaduse välismaalaste riigi territooriumile sisenemise, riigis viibimise ja seal elama asumise ning riigist väljasaatmise kohta artikli 39/57 lõike 1 teise lõigu punkti 3 teine lause, tõlgendatuna koostoimes sama seaduse artikli 57/6 lõike 3 esimese lõigu punktiga 5 ja artikli 57/6/2 lõikega 1, mille kohaselt on tähtaeg, mille jooksul tuleb esitada kaebus kolmanda riigi kodaniku hilisema rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõetamatuks tunnistamise otsuse peale, viis „kalendripäeva“ alates haldusotsuse teatavaks tegemisest – on nende sätetega vastuolus, kui „välismaalane asub oma taotluse esitamise ajal [sama seaduse] artiklites 74/8 ja 74/9 nimetatud kindlaks määratud kohas või ta on tehtud valitsusele kättesaadavaks?

____________

1 ELT 2013, L 180, lk 60.