Language of document :

2019 m. spalio 15 d. Conseil d’État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Byla C-755/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d’État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: T.H.C

Kita kasacinio proceso šalis: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (nauja redakcija)1 46 straipsnis, pagal kurį prašytojai turi turėti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kuria galėtų naudotis siekdami apskųsti sprendimus „dėl jų tarptautinės apsaugos prašymo“, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama tokia nacionalinės proceso teisės nuostata, kaip 1980 m. gruodžio 15 d. Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Įstatymas dėl užsieniečių atvykimo į šalies teritoriją, gyvenimo, įsikūrimo šalyje ir išsiuntimo iš jos) 39/57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos 3 punkto antras sakinys, siejamas su to paties įstatymo 57/6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos 5 punktu ir 57/6/2 straipsnio 1 dalimi, kurioje yra nustatytas penkių „kalendorinių“ dienų terminas nuo administracinio sprendimo įteikimo, per kurį galima apskųsti sprendimą dėl trečiosios šalies piliečio pateikto paskesnio tarptautinės apsaugos prašymo nepriimtinumo, „kai prašymo pateikimo metu užsienietis yra atitinkamoje vietoje, nustatytoje [to paties įstatymo 74/8 ir 74/9] straipsniuose, arba yra perduotas vyriausybei“?

____________

1 OL L 180, 2013, p. 60.