Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Conseil d’État (Beļģija) – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Lieta C-755/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d’État

Pamatlietas puses

Prasītājs: T.H.C.

Atbildētājs: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 1 (pārstrādāta versija) 46. pants, saskaņā ar kuru pieteikuma iesniedzējiem jānodrošina tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saistībā ar lēmumiem “par to starptautiskās aizsardzības pieteikumu”, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāda valsts procesuālā tiesību norma kā 1980. gada 15. decembra loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [likuma par ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos uz dzīvi un izraidīšanu] 39/57. panta 1. punkta otrās daļas 3. punkta 2. teikums, lasot to kopā ar tā paša likuma 57/6. panta 3. punkta pirmās daļas 5. punktu un 57/6/2. panta 1. punktu, kurā termiņš, lai pārsūdzētu lēmumu par secīga starptautiskās aizsardzības pieteikuma, ko iesniedzis trešās valsts valstspiederīgais, nepieņemamību, ir noteikts “piecas” kalendārās dienas, skaitot no administratīvā lēmuma paziņošanas dienas, ja “ārvalstnieks sava pieteikuma iesniegšanas brīdī atrodas noteiktā vietā, kas minēta [šī paša likuma] 74/8. un 74/9. pantā vai arī tas ir nodots valdības rīcībā”?

____________

1 OV 2013, L 180, 60. lpp.