Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Belgia) la 15 octombrie 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Cauza C-755/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d’État

Părțile din procedura principală

Reclamant: T.H.C.

Pârât: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Întrebările preliminare

Articolul 46 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale1 (reformare), potrivit căruia solicitanții trebuie să aibă dreptul la o cale de atac efectivă împotriva deciziilor „luate cu privire la cererea lor de protecție internațională”, și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei norme de procedură naționale precum articolul 39/57 alineatul 1 al doilea paragraf punctul 3 a doua teză din loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Legea din 15 decembrie 1980 privind accesul pe teritoriu, șederea, stabilirea și îndepărtarea străinilor) coroborat cu articolele 57/6 alineatul 3 primul paragraf şi alineatul 5 și 57/6/2 alineatul 1 din aceeași lege, care instituie termenul de 5 zile „calendaristice” de la notificarea deciziei administrative pentru formularea căii de atac împotriva unei decizii de respingere ca inadmisibilă a unei cereri ulterioare de protecție internațională introduse de un resortisant al unei țări terțe, în cazul în care „străinul se află, la momentul formulării cererii, într-un loc determinat prevăzut la articolele 74/8 și 74/9 [din aceeași lege] sau la dispoziția guvernului”?

____________

1     JO 2013, L 180, p. 60.