Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 15. októbra 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(vec C-755/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: T.H.C.

Odporca: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 (prepracované znenie), podľa ktorého musia mať žiadatelia právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiam „o ich žiadosti o medzinárodnú ochranu“, a článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia takému vnútroštátnemu procesnému ustanoveniu, akým je článok 39/57 ods. 1 druhý pododsek bod 3 druhá veta zákona z 15. decembra 1980 o prístupe na územie, pobyte, usadení a odsune cudzincov v spojení s článkom 57/6 ods. 3 prvým pododsekom bodom 5 a článkom 57/6/2 ods. 1 toho istého zákona, ktoré lehotu na podanie žaloby proti rozhodnutiu o neprípustnosti následnej žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny stanovujú na päť „kalendárnych“ dní od oznámenia rozhodnutia správneho orgánu, ak „sa cudzinec v čase podania žiadosti nachádza na konkrétnom mieste určenom v článkoch 74/8 a 74/9 [toho istého zákona] alebo je daný k dispozícii vláde“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.