Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 15. oktobra 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Zadeva C-755/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: T.H.C.

Tožena stranka: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 46 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite1 (prenovitev), v skladu s katerim morajo imeti prosilci pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper odločbe, ,izdane v zvezi z njihovimi prošnjami za mednarodno zaščito‘, in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu postopkovnemu pravilu, kot je člen 39/57(1), drugi pododstavek, točka 3, drugi stavek, zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, prebivanju, stalnem prebivanju in odstranitvi tujcev v povezavi s členoma 57/6(3), prvi pododstavek, točka 5, in 57/6/2(1) istega zakona, s katerimi je rok za vložitev tožbe zoper sklep o nedopustnosti naknadne prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži državljan tretje države, določen na pet ,koledarskih‘ dni od vročitve upravne odločbe, če je tujec ob vložitvi tožbe na določenem kraju v smislu členov 74/8 in 74/9 [istega zakona] ali imajo državni organi do njega dostop‘?

____________

1 UL 2013, L 180, str. 60.