Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Belgien) den 15 oktober 2019 – T.H.C. mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Mål C-755/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: T.H.C.

Motpart: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tolkningsfrågan

Ska artikel 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd1 (omarbetning), enligt vilken sökande ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot beslut ”som fattats om en ansökan om internationellt skydd”, och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell processuell bestämmelse – såsom artikel 39/57 1 § andra stycket 3° andra meningen i loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (lag av den 15 december 1980 om utlänningars rätt till inresa, vistelse och bosättning samt om avlägsnande av utlänningar), jämförd med artiklarna 57/6 3 § första stycket 5° och 57/6/2 1 § i samma lag – i vilken fristen för överklagande av ett beslut om avvisning av en efterföljande ansökan om internationellt skydd som ges in av en tredjelandsmedborgare fastställs till fem ”kalenderdagar” från delgivningen av förvaltningsbeslutet, om ”utlänningen vid tidpunkten för sin ansökan befinner sig på en bestämd plats som avses i artiklarna 74/8 och 74/9 [i samma lag] eller har ställts till regeringens förfogande”?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 60.