Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal in Northern Ireland (Обединено кралство), постъпило на 2 октомври 2019 г. — TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(Дело C-729/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal in Northern Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподател: TKF

Ответник: Department of Justice for Northern Ireland

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 75, параграф 2 от Регламент № 4/20091 да се тълкува в смисъл, че се прилага само по отношение на „решения“, постановени в държави, които са били членки на Съюза към момента на постановяването на тези решения?

Като се има предвид, че сега Полша е държава — членка на Съюза, която е обвързана от Хагския протокол, трябва ли да се приеме, че решенията за издръжка, постановени от полски съд през 1999 г. и 2003 г., тоест преди Полша да се присъедини към Съюза, понастоящем могат да се вписват и изпълняват в другите държави членки на основание на някоя от разпоредбите на Регламент № 4/2009, и по-конкретно:

а)    на основание на член 75, параграф 3 и член 56 от Регламент № 4/2009;

б)    на основание на член 75, параграф 2 и глава ІV, раздел 2 от Регламент № 4/2009;

в)    на основание на член 75, параграф 2, буква а) и глава ІV, раздел 3 от Регламент № 4/2009;

г)    на основание на някоя друга разпоредба от Регламента?

____________

1 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 2009 г., стр. 1).