Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené království) dne 2. října 2019 – TKF v. Department of Justice for Northern Ireland

(Věc C-729/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal in Northern Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: TKF

Žalovaný: Department of Justice for Northern Ireland

Předběžné otázky

Musí být čl. 75 odst. 2 nařízení o výživném (ES) č. 4/20091 vykládán v tom smyslu, že se vztahuje pouze na „rozhodnutí“, která byla vydaná ve státech, jež byly unijními členskými státy v okamžiku vydání těchto rozhodnutí?

Vzhledem ke skutečnosti, že Polsko je v současné době členským státem Evropské unie, který je vázán Haagským protokolem, mohou být nyní rozhodnutí o výživném vydaná soudem v Polsku v letech 1999 a 2003, tedy před tím, než se Polsko stalo členským státem Evropské unie, zapsána a vykonána v jiném unijním členském státě na základě kterékoli části nařízení ES č. 4/2009 (nařízení o výživném), zejména:

a)    na základě čl. 75 odst. 3 a článku 56 nařízení o výživném;

b)    na základě čl. 75 odst. 2 a oddílu 2 kapitoly IV nařízení o výživném;

c)    na základě čl. 75 odst. 2 písm. a) a oddílu 3 kapitoly IV nařízení o výživném;

d)    na základě jakýchkoli jiných článků tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úř. věst. 2009, L 7, s. 1).