Language of document :

2019 m. spalio 2 d. Court of Appeal in Northern Ireland (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TKF / Department of Justice for Northern Ireland

(Byla C-729/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal in Northern Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: TKF

Kita apeliacinio proceso šalis: Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciniai klausimai

i    Ar Išlaikymo reglamento (EB) Nr. 04/20091 75 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma tik „sprendimams“, priimtiems valstybėse, kurios šių sprendimų priėmimo metu buvo ES valstybės narės?

ii    Atsižvelgiant į tai, kad Lenkija dabar yra Europos Sąjungos valstybė narė, privalanti laikytis Hagos protokolo, ar sprendimai dėl išlaikymo, kuriuos Lenkijos teismas priėmė 1999 m. ir 2003 m., t. y., iki Lenkijai įstojant į Europos Sąjungą, gali būti registruojami ir vykdomi kitoje ES valstybėje narėje pagal kurią nors Reglamento (EB) Nr. 04/2009 (Išlaikymo reglamentas) nuostatą, pirmiausia:

a)    pagal Išlaikymo reglamento 75 straipsnio 3 dalį ir 56 straipsnį;

b)    pagal Išlaikymo reglamento 75 straipsnio 2 dalį ir IV skyriaus 2 skirsnį;

c)    pagal Išlaikymo reglamento 75 straipsnio 2 dalies a punktą ir IV skyriaus 3 skirsnį;

d)    pagal kuriuos nors kitus Išlaikymo reglamento straipsnius?

____________

1 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009, p. 1).