Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. oktobrī iesniedza Court of Appeal in Northern Ireland (Apvienotā Karaliste) – TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(Lieta C-729/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal in Northern Ireland

Pamatlietas puses

Prasītājs: TKF

Atbildētājs: Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciālie jautājumi

i    Vai Uzturlīdzekļu regulas (EK) 4/2009 1 75. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas tikai uz “nolēmumiem”, kuri tika pieņemti valstīs, kuras šo nolēmumu pieņemšanas laikā bija Eiropas Savienības dalībvalstis?

ii    Paturot prātā, ka Polija tagad ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurai ir saistošs Hāgas Protokols, vai nolēmumus par uzturlīdzekļu piedziņu, ko tiesa pieņēma Polijā 1999. un 2003. gadā, tas ir, pirms Polija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti, tagad var reģistrēt un izpildīt citā ES dalībvalstī saskaņā ar jebkādu EK Regulas 04/2009 (Uzturlīdzekļu regula) daļu un jo īpaši

a)    saskaņā ar Uzturlīdzekļu regulas 75. panta 3. punktu un 56. pantu;

b)    saskaņā ar Uzturlīdzekļu regulas 75. panta 2. punktu un IV nodaļas 2. iedaļu;

c)    saskaņā ar Uzturlīdzekļu regulas 75. panta 2. punkta a) apakšpunktu un IV nodaļas 3. iedaļu;

d)    saskaņā ar kādiem citiem regulas pantiem?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (OV 2009, L 7, 1. lpp.).