Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal in Northern Ireland (Verenigd Koninkrijk) op 2 oktober 2019 – TKF / Department of Justice for Northern Ireland

(Zaak C-729/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal in Northern Ireland

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: TKF

Verwerende partij: Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciële vragen

Moet artikel 75, lid 2, van onderhoudsverordening EG 4/20091 aldus worden uitgelegd dat die bepaling alleen van toepassing is op „beslissingen” die zijn genomen in staten die op het moment van die beslissingen lid van de EU waren?

Aangezien Polen thans een aan het Haagse Protocol gebonden lidstaat van de Europese Unie is, kunnen onderhoudsbeslissingen van een rechter in Polen die werden gegeven in 1999 en 2003, dat wil zeggen vóór de toetreding van Polen tot de Europese Unie, nu in een andere lidstaat van de Unie worden geregistreerd en uitgevoerd krachtens een bepaling van verordening (EG) 4/2009 (de onderhoudsverordening), en met name:

op grond van artikel 75, lid 3, en artikel 56 van de onderhoudsverordening;

op grond van artikel 75, lid 2, en afdeling 2 van hoofdstuk IV van de onderhoudsverordening;

op grond van artikel 75, lid 2, onder a), en afdeling 3 van hoofdstuk IV van de onderhoudsverordening;

op grond van een ander artikel van de verordening?

____________

1 Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PB 2009, L 7, blz. 1).