Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené kráľovstvo) 2. októbra 2019 – TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(vec C-729/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal in Northern Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: TKF

Odporca: Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 75 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 4/20091 o výživnom vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje iba na „rozhodnutia“ prijaté v štátoch, ktoré boli v čase prijatia týchto rozhodnutí členskými štátmi EÚ?

Vzhľadom na to, že Poľsko je v súčasnosti členským štátom Európskej únie, ktorý je viazaný Haagskym protokolom, môžu byť rozhodnutia o výživnom prijaté súdom v Poľsku v rokoch 1999 a 2003, teda predtým, ako sa Poľsko stalo členským štátom Európskej únie, v súčasnosti zaregistrované a vymáhané v inom členskom štáte EÚ podľa niektorej časti nariadenia ES č. 4/2009 (nariadenie o výživnom), a najmä:

a)    podľa článku 75 ods. 3 a článku 56 nariadenia o výživnom;

podľa článku 75 ods. 2 a kapitoly IV oddielu 2 nariadenia o výživnom;

podľa článku 75 ods. 2 písm. a) a kapitoly IV oddielu 3 nariadenia o výživnom;

podľa iného článku tohto nariadenia?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 2009, s. 1).