Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 2 октомври 2019 г. — Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

(Дело C-728/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Ищец: Beverly Hills Teddy Bear Company

Ответник: PMS International Group

Преюдициални въпроси

За да възникне закрила като нерегистриран промишлен дизайн на Общността съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 6/20021 на Съвета от 12 декември 2001 година (наричан по-нататък „Регламента“) за промишлен дизайн, станал общодостъпен по смисъла на член 11, параграф 1, трябва ли оповестяващото събитие по смисъла на член 11, параграф 2 да се състои в географските рамки на Общността или където и да се е състояло, достатъчно е събитието да е било такова, че в редовната бизнес практика то може по разумен начин да стане известно на специализираните среди от съответния сектор, действащи в рамките на Общността (ако се приеме, че промишленият дизайн не е оповестен при условията на поверителност съгласно последното изречение на член 11, параграф 2?

Коя е датата за преценка на новостта на промишлен дизайн, за който се търси закрила като нерегистриран промишлен дизайн на Общността, по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Регламента — датата, на която е възникнала закрилата като нерегистриран промишлен дизайн на Общността по смисъла на член 11 от Регламента, или евентуално датата, на която съответното събитие, оповестяващо промишления дизайн по смисъла на член 7, параграф 1 от Регламента, е могло по разумен начин да стане известно в редовната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащи в рамките на Общността (ако се приеме, че промишленият дизайн не е оповестен при условията на поверителност съгласно последното изречение на член 7, параграф 1, или пък друга дата, и в този случай, коя е тя?

____________

1 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (OВ, L 3, 2002 г., стp. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).