Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 2. oktober 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company mod PMS International Group

(Sag C-728/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Beverly Hills Teddy Bear Company

Sagsøgt: PMS International Group

Præjudicielle spørgsmål

Er det en forudsætning for, at der opstår beskyttelse af et ikke-registreret EF-design i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 6/2002 1 af 12. december 2001 (herefter »forordningen«) ved, at designet offentliggøres som omhandlet i artikel 11, stk. 1, at et arrangement, hvorved der sker offentliggørelse som omhandlet i artikel 11, stk. 2, finder sted inden for Fællesskabets geografiske grænser, eller er det tilstrækkeligt, at arrangementet, uanset hvor det fandt sted, var af en sådan karakter, at fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet med rimelighed kan have fået kendskab til hertil som led i deres normale forretningsførelse (forudsat, at designet ikke blev offentliggjort i fortrolighed, jf. artikel 11, stk. 2, sidste punktum)?

Er datoen for bedømmelse af, hvorvidt et design, for hvilket der påberåbes beskyttelse som et ikke-registreret EF-design, er nyt som omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), den dato, hvor beskyttelsen af det ikke-registrerede EF-design er opstået i henhold til forordningens artikel 11, eller alternativt den dato, hvor fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet med rimelighed kan have fået kendskab til det relevante arrangement, hvorved der skete offentliggørelse af designet som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, som led i deres normale forretningsførelse (forudsat, at designet ikke blev offentliggjort i fortrolighed, jf. artikel 7, stk. 1, sidste punktum), eller alternativt en anden dato, og i givet fald hvilken?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1).