Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Intellectual Property Enterprise Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 2.10.2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group plc

(asia C-728/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Intellectual Property Enterprise Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Beverly Hills Teddy Bear Company

Vastaaja: PMS International Group plc

Ennakkoratkaisukysymykset

Jotta 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/20021 11 artiklan mukainen rekisteröimättömän yhteisömallin antama suoja syntyisi sen takia, että malli on tullut julkiseksi asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, onko 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julkistamisen pitänyt tapahtua Euroopan yhteisön maantieteellisten rajojen sisällä, vai riittääkö, että riippumatta siitä, missä julkistaminen on tapahtunut, se on tehty siten, että se on voinut kohtuudella tulla yhteisössä kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä (olettaen, että mallia ei ole julkistettu salassapitoa koskevin ehdoin 11 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti)?

Kun arvioidaan, onko malli, jolle vaaditaan rekisteröimättömän yhteisömallin antamaa suojaa, malliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla uusi, onko arvioinnissa huomioon otettava päivä se päivä, jona rekisteröimättömän yhteisömallin antama suoja on syntynyt malliasetuksen 11 artiklan mukaisesti, vai vaihtoehtoisesti se päivä, jona malli julkistettiin malliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla siten, että se on kohtuudella voinut tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä (olettaen, että mallia ei ole julkistettu salassapitoa koskevin ehdoin 7 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti), vai vaihtoehtoisesti jokin muu päivä, ja mikä päivä se viimeksi mainitussa tapauksessa olisi?

____________

1 Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1).