Language of document :

2019 m. spalio 2 d. High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Beverly Hills Teddy Bear Company / PMS International Group

(Byla C-728/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Beverly Hills Teddy Bear Company

Atsakovė: PMS International Group

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tam, kad neregistruotojo Bendrijos dizaino apsaugai būtų taikomas 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/20021 (toliau – reglamentas) 11 straipsnis, nes dizainas tapo prieinamas visuomenei, kaip tai suprantama pagal 11 straipsnio 1 dalyje, dizaino atskleidimas, kaip tai suprantama pagal 11 straipsnio 2 dalį, turi įvykti Bendrijos geografinėse ribose, o gal pakanka, kad šis atskleidimas, nepaisant jo vietos, įvyktų tokiomis aplinkybėmis, kad apie jį pagrįstai įprastu būdu galėjo sužinoti Bendrijoje veikiantys atitinkamos srities specialistai (preziumuojant, kad dizainas nebuvo atskleistas konfidencialumo sąlygomis, kaip tai suprantama pagal 11 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį)?

2.    Ar dizaino, kuriam prašoma suteikti neregistruotojo Bendrijos dizaino apsaugą, naujumo vertinimo data, kaip tai suprantama pagal reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punkte, – tai data, kai dizainui buvo suteikta neregistruotojo Bendrijos dizaino apsauga pagal reglamento 11 straipsnį, ar tai yra data, kai dizaino atskleidimas, kaip tai suprantama pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalį įvyko tokiomis aplinkybėmis, kad apie jį pagrįstai įprastu būdu galėjo sužinoti Bendrijoje veikiantys atitinkamos srities specialistai (preziumuojant, kad dizainas nebuvo atskleistas konfidencialumo sąlygomis, kaip tai suprantama pagal 7 straipsnio 1 dalies paskutinį sakinį), o gal tai yra kita data ir, jei taip, kokia?

____________

1 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142).