Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. oktobrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

(Lieta C-728/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Beverly Hills Teddy Bear Company

Atbildētāja: PMS International Group

Prejudiciālie jautājumi

Vai, lai nereģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzība saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) 1 (turpmāk tekstā – “Regula”) 11. pantu rastos tāpēc, ka dizainparaugs tiek darīts pieejams sabiedrībai 11. panta 1. punkta izpratnē, atklāšanas notikumam 11. panta 2. punkta izpratnē ir jānotiek Kopienas ģeogrāfiskajās robežās, vai arī pietiek ar to, ka notikums, lai kur tas notiktu, ir tāds, ka par to parastā uzņēmējdarbības gaitā saprātīgi ir varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Kopienā (pieņemot, ka dizainparaugs netika atklāts konfidencialitātes apstākļos 11. panta 2. punkta pēdējā teikuma izpratnē)?

Vai datums, kas Regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē paredzēts tā dizainparauga novitātes novērtēšanai, kuram pieprasa nereģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzību, ir datums, kad attiecībā uz šo dizainparaugu sāka pastāvēt nereģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzība saskaņā ar Regulas 11. pantu, vai datums, kad par attiecīgo dizainparauga atklāšanas notikumu Regulas 7. panta 1. punkta izpratnē parastā uzņēmējdarbības gaitā sapratīgi ir varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Kopienā (pieņemot, ka dizainparaugs netika atklāts konfidencialitātes apstākļos 7. panta 1. punkta pēdējā teikuma izpratnē), vai arī kāds cits datums, un, pēdējā minētajā gadījumā, kāds ir šis datums?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).