Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 2 oktober 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company / PMS International Group

(Zaak C-728/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (Chancery Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Beverly Hills Teddy Bear Company

Verwerende partij: PMS International Group

Prejudiciële vragen

Moet een feit dat openbaarmaking oplevert in de zin van artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/20021 van de Raad van 12 december 2001 (hierna: „verordening”) binnen de geografische grenzen van de Gemeenschap plaatsvinden opdat de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel krachtens [artikel] 11 van deze verordening aanvangt doordat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld in de zin van [artikel] 11, lid 1, of is het voldoende dat dit feit, ongeacht waar het heeft plaatsgevonden, van dien aard was dat het bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in [artikel] 11, lid 2, laatste zin)?

Is de datum voor de beoordeling van de nieuwheid van een model waarvoor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gevraagd in de zin van [artikel] 5, lid 1, onder a), van de verordening, de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor het model aanvangt overeenkomstig [artikel] 11 van de verordening, dan wel de datum waarop het feit dat openbaarmaking van het model oplevert in de zin van [artikel] 7, lid 1, van de verordening, bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in [artikel] 7, lid 1, laatste zin), dan wel een andere datum en zo ja, welke datum?

____________

1 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1)