Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 2 października 2019 r. – Beverly Hills Teddy Bear Company / PMS International Group

(Sprawa C-728/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Beverly Hills Teddy Bear Company

Strona pozwana: PMS International Group

Pytania prejudycjalne

Czy dla powstania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/20021 z dnia 12 grudnia 2001 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”) poprzez udostępnienie publiczne wzoru w rozumieniu art. 11 ust. 1 wydarzenie powodujące ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi nastąpić na terytorium geograficznym Wspólnoty, czy wystarczy, by wydarzenie, niezależnie od tego, gdzie miało miejsce, było tego rodzaju, że mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności w rozumieniu ostatniego zdania art. 11 ust. 2)?

Czy datą oceny nowości wzoru, o którego ochronę jako niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia się wnosi, jest data, w której powstała ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia, czy też ewentualnie data, w której istotne wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności zgodnie z ostatnim zdaniem art. 7 ust. 1) lub ewentualnie inna, a jeśli tak, to jaka data?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).