Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 2. októbra 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

(vec C-728/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Beverly Hills Teddy Bear Company

Žalovaná: PMS International Group

Prejudiciálne otázky

Je na to, aby sa uplatnila ochrana nezapísaného dizajnu Spoločenstva podľa článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 6/20021 z 12. decembra 2001 (ďalej len „nariadenie“) v dôsledku toho, že dizajn bol sprístupnený verejnosti v zmysle článku 11 ods. 1, potrebné, aby došlo k sprístupneniu verejnosti v zmysle článku 11 ods. 2 v rámci geografických hraníc Spoločenstva, alebo postačuje, ak bolo sprístupnenie bez ohľadu na to, kde k nemu došlo, takej povahy, že pri bežnom obchodovaní sa o tejto udalosti mohli dôvodne dozvedieť kruhy, ktoré sa špecializujú na dané odvetvie a pôsobia v rámci Spoločenstva (za predpokladu, že dizajn nebol sprístupnený pod podmienkou dôvernosti v zmysle článku 11 ods. 2 poslednej vety)?

Je dátumom na posúdenie novosti dizajnu, pre ktorý sa požaduje ochrana nezapísaného dizajnu Spoločenstva v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia, deň, v ktorý sa začala ochrana nezapísaného dizajnu Spoločenstva podľa článku 11 nariadenia, alebo deň, v ktorý sa o príslušnom sprístupnení dizajnu verejnosti v zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia mali pri bežnom obchodovaní dôvodne dozvedieť kruhy, ktoré sa špecializujú na dané odvetvie a pôsobia v rámci Spoločenstva (za predpokladu, že dizajn nebol sprístupnený pod podmienkou dôvernosti v zmysle článku 7 ods. 1 poslednej vety), prípadne iný deň, a ak áno, aký?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).